Om Henning Ahlson

Henning Ahlson föddes 1882 i Säter, Skaraborgs län. Han tog studentexamen i Skara 1902 och utexaminerades som civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1906. Fram till 1921 arbetade han inom AEG, såväl i Sverige som utomlands. Efter första världskrigets slut bosatte han sig i Stockholm och startade 1921 företaget Elektriska AB. Detta företag drev Henning Ahlson fram till 1933 då han överlät det till sina medarbetare. Därefter och fram till sin död 1969 ägnade han sig huvudsakligen åt fastighetsaffärer i Stockholm.

Henning Ahlson glömde aldrig sin hembygd. Då han saknade bröstarvingar beslöt han att avsätta större delen av sin förmögenhet till en stiftelse med namnet Henning Ahlsons fond för Skaraborgs län. Avkastningen från fonden skulle bidra till att underlätta tillvaron för framförallt gamla, sjuka eller handikappade personer bosatta eller födda i länet.

Under årens lopp har ett mycket stort antal personer samt organisationer och föreningar erhållit bidrag ur fonden. Fondens kapital, som är placerat i aktier, räntebärande instrument samt alternativa investeringar, har vuxit kraftigt och Henning Ahlsons fond är idag en av länets största allmännyttiga stiftelser.