Ansökan om bidrag - fysisk person

Stiftelsen riktar sig till ekonomiskt behövande personer med funktionshinder eller sjukdom samt till ekonomiskt behövande äldre personer (lägst 55 år).
För samtliga gäller att man måste vara folkbokförd eller född i f.d. Skaraborgs län
.

Ansökan med nödvändiga handlingar sker på särskild blankett, som kan laddas ned/skrivas ut. Icke kompletta ansökningar lämnas utan åtgärd. Äldre version av ansökningsblanketter kan inte längre användas.
Enligt Skatteverkets riktlinjer anses ekonomiskt behövande person vara person med en inkomst av högst fyra prisbasbelopp samt med en förmögenhet som understiger ett prisbasbelopp. För ytterligare person i hushållet får tillägg göras med ett prisbasbelopp.
Prisbasbeloppet för 2020 är 47.300 kr.

     Länk till ansökan fysisk person


Ansökan om bidrag - juridisk person

Stiftelsen stödjer organisationer och föreningar, vars ändamål överensstämmer med stiftelsens övergripande ändamål. Verksamheten ska därför ha som ändamål att stödja äldre, samt personer med någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom. Organisationen/föreningen ska också rikta sig till personer boende inom f.d. Skaraborgs län.
Ansökan sker enklast genom att i ett brev lämna information om organisationen/ föreningen och dess verksamhet. Vidare ska till ansökan biläggas senaste årsredovisning med förvaltnings- och verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning, protokoll från årsmöte samt verksamhetsplan och budget, vari ska anges hur sökt bidrag ska användas. Ange också om det finns särskilt fördyrande kostnader, samt om bidrag sökts/erhållits från annat håll.
Juridiska personer ska ha inlämnat sina ansökningar senast den 30 september avseende ansökningar för nästa verksamhetsår.
Tillämpas fr.o.m. den 30/9 2019. Icke kompletta ansökningar lämnas utan åtgärd.

    Länk till ansökan organisationer