Ansökan om bidrag - fysisk person

Stiftelsen riktar sig till ekonomiskt behövande personer med funktionshinder eller sjukdom samt till ekonomiskt behövande äldre personer (lägst 55 år).
För samtliga gäller att man måste vara folkbokförd eller född i f.d. Skaraborgs län
.

Ansökan med nödvändiga handlingar sker på särskild blankett, som kan laddas ned/skrivas ut. Icke kompletta ansökningar lämnas utan åtgärd. Äldre version av ansökningsblanketter kan inte längre användas.
Enligt Skatteverkets riktlinjer anses ekonomiskt behövande person vara person med en inkomst av högst fyra prisbasbelopp samt med en förmögenhet som understiger ett prisbasbelopp. För ytterligare person i hushållet får tillägg göras med ett prisbasbelopp.
Prisbasbeloppet för 2024 är 57.300 kr.

     Länk till ansökan fysisk person


Ansökan om bidrag - juridisk person

Stiftelsen stödjer organisationer och föreningar, vars ändamål överensstämmer med stiftelsens övergripande ändamål. Verksamheten ska därför ha som ändamål att stödja äldre, samt personer med någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom. Organisationen/föreningen ska också rikta sig till personer boende inom f.d. Skaraborgs län.

Från den 1/1 2020 måste organisationer/föreningar (juridiska personer) göra sina ansökningar via det ansökningsformulär som finns på hemsidan. Formuläret nås genom att klicka på nedanstående länk. Följ ledtexten och bifoga efterfrågade dokument.

Juridiska personer ska ha inlämnat sina ansökningar senast den 31 oktober avseende ansökningar för nästa verksamhetsår, detta för att styrelsen ska kunna behandla ansökan före årsskiftet.

    Länk till ansökan organisationer